معلمی عشق است 

شغل نیست 

روز معلم گرامی باد

تیم انجمن علمی مهندسی پزشکی

keyboard_arrow_up